ارتباط با ما

صاحب امتیاز نماد: عشرت عبدی زاده ، تلفن: 06152620561، موبایل: 09100188206

کلیه حقوق ومسئولیت نماد و فروشگاه بر عهده صاحب امتیاز نماد می باشد.

آدرس: خوزستان، اهواز، بخش نیرو، خیابان بیمه 3، پلاک 14، طبقه 5، واحد 9 -کد پستی: 6165674146 تلفن ثابت: 06152620561
تلفن همراه:
09100188206
info@caspianmonile.com